voorwaarden cursussen De Theaterkamer

Voorwaarden De Theaterkamer Cursussen


Onderstaande voorwaarden gelden voor het huidige seizoen, tenzij er uitdrukkelijk andere voorwaarden worden vermeld bij inschrijving of individueel afgesproken per cursist!

De Theaterkamer streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen. In enkele gevallen is het noodzakelijk of mogelijk af te wijken van enkele van de voorwaarden.
Dit wordt per individu of per groep bekeken.
Deze afwijkende voorwaarden gelden dan boven onderstaande algemene voorwaarden

Aanvullende regels ivm Corona vanaf augustus 2020
– De Theaterkamer volgt de regels van het RIVM
– Je gebruikt de sanitaire handgel die klaarstaan op locatie voor en na de lessen.
– Bij Corona-gerelateerde klachten bij jou of huisgenoot kom je niet naar de les.
– Er is geen inhaalles en geen restitutie van lesgeld mogelijk
– Tijdens de lessen houd je in principe voldoende afstand en raak je elkaar niet aan, maar
hiervan mag (ook van de RIVM) in overleg en als nodig van worden afgeweken.
– mochten lessen worden gecanceld door Theaterkamer ivm Corona advies van RIVM en er kan niet
worden ingehaald dan krijg je het lesgeld terug.
– verder zijn de normale onderstaande voorwaarden geldig!

1) De Cursusduur
Tenzij anders vermeld bestaat de reguliere cursus uit het aantal aangegeven bijeenkomsten.
en een presentatiebijeenkomst voor eigen publiek

Een eventuele presentatie avond is niet verplicht voor de cursist en
Ook de Theaterkamer kan in zeer dwingende gevallen BESLUITEN DEZE TE LATEN VERVALLEN (ZIE 5)
Mogelijk wordt deze tijd dan gebruikt voor een eventuele (inhaal)les.

Afwezigheid van de cursist in één of meer cursusweken is voor eigen rekening van de cursist. (zie ook de coulanceregeling 4B)

2) Samenstelling groepen:
– Cursussen starten alleen bij minimaal 8 deelnemers (maximaal 14), tenzij anders wordt vermeld.

De cursussen van De Theaterkamer zijn bedoeld voor iedereen vanaf 19 jaar tot 99 jaar. De gemiddelde leeftijd is doorgaans tussen de 22-35 jaar.

– Alle deelnemers zijn gebaat bij een evenwichtige samenstelling van de groep wat betreft mannen, vrouwen en leeftijden. De Theaterkamer houdt zich daarom het recht voor om tijdens de inschrijvingsprocedure “inschrijvingsstops” in te stellen als een groep uit evenwicht dreigt te raken. Ook kan De Theaterkamer deelnemers voorstellen aan een andere cursus van De Theaterkamer deel te nemen.

3) Inschrijvingen en financien
Op de bevestigings-email staat altijd vermeld wat de voorwaarden bij cancelen zijn.
Deze zijn altijd bindend.

Aanmelding via Inschrijfformulier (of email)
De inschrijving voor een cursus gaat in principe via het ‘inschrijfformulier’ van De Theaterkamer. Tijdens het inschrijfproces geef je aan dat je deze voorwaarden kent en dat je er mee akkoord gaat. Soms echter geschied de inschrijving via een email. Deze email is even bindend als een inschrijving via het inschrijfformulier en de zelfde voorwaarden zijn van kracht.

Als er bij een cursus een proefles wordt geboden:
Soms is de eerste les een ‘proefles’. Dit betekent dat je je nog na deze les zonder kosten kunt uitschrijven voor de rest van de cursus.
De kosten van een proefles zijn 1 les (is de gehele cursus van 8 lessen €237 dan bedraagt een proefles €237/8 Deze kosten worden verrekend als je de hele cursus gaat volgen. Verder gelden er dezelfde voorwaarden voor de proefles als voor de cursussen:
als je je voor een proefles opgeeft en je cancelt niet binnen de gegeven tijd dan heb je een betalingsverplichting (prijs proefles en als je je niet afmeldt de hele prijs van de cursus), ook als je niets laat horen en niet komt opdagen heb je een betalingsverplichting.

Als je besluit na een proefles om niet door te gaan met de cursus, dan dien je dit uiterlijk de dag na de proefles door te geven aan Gertjan ten Thije via info@detheaterkamer.nl, of via 0622795519 per sms.  (niet alleen aan de docent doorgeven!)
Deze termijn kan eventueel in overleg worden verlengd.
Cancel je niet binnen de afgesproken termijn, dan word je inschrijving als definitief beschouwd en krijg je een factuur voor het hele cursusbedrag

Opzegtermijnen
– in het algemeen kun je je inschrijving tot een maand – tenzij in de bevestiging anders wordt vermeld – voor aanvang kosteloos cancelen
Meestal geldt bij een inschrijving binnen een week dat de cursus start geen canceltermijn of bedenktijd. Tenzij anders is afgesproken.
– Daarna ben je tot 2 weken voor aanvang ben 50% verschuldigd.*
– Daarna ben je de hele som verschuldigd.*
*)Indien je plek wordt ingenomen door een ander van de evt wachtlijst ben je niets verschuldigd.
– Je deelname is in principe pas definitief als het cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.
Maar je inschrijving en dus je betalingsverplichting is definitief na de bevestiging van De Theaterkamer.
Dus: inschrijven en daarna niets laten horen, of niet op komen dagen ontslaat je dus niet van je betalingsverplichting!

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt Je ontvangt na de bevestiging een factuur. op
NL26 INGB 0004 3032 48 tnv De Theaterkamer, Amsterdam
ovv de naam van de cursus en het factuurnummer.
Je ontvangt na de bevestiging een factuur.

Als een onderdeel niet doorgaat vanuit De Theaterkamer (bv cursus of een toneelweekend vanwege te weinig inschrijvingen) dan wordt het bedrag van dit onderdeel gerestitueerd.

4) Afzeggen en te laat komen
– Als je je definitief inschrijft commiteer je je aan het aantal lessen dat de cursus bevat. Meer dan één keer afzeggen is onwenselijk en verstoort de opbouw van de cursus. Tevens wordt te laat komen als zeer storend ervaren. De Theaterkamer behoudt zich het recht voor deelnemers die zich hier niet aan houden, uiteindelijk te weren uit de cursus zonder restitutie van het resterende cursusgeld.

– Afzegging of te laat meldingen dienen altijd ruim van te voren worden gedaan, mondeling, per mail of telefonisch.

– Indien een cursist onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden de cursus niet kan starten of afmaken
dan wordt het cursusgeld in principe niet gerestitueerd.
In sommige omstandigheden kan De Theaterkamer besluiten tot maximaal de helft van het bedrag te restitueren.
In de meeste gevallen zal De Theaterkamer de cursist de mogelijkheid bieden voor een passend bedrag deel te nemen aan een volgende cursus, weekend of toneeldag. Dit is echter geen verplichting van De Theaterkamer.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.
4B) Als je de cursus niet kan afmaken en coulance regelingen
– in principe is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld als je onverhoopt de cursus niet wil of kan kan afmaken.
– Echter De Theaterkamer kent coulanceregelingen die per geval worden toegepast.
– Als de kans op uitval door bv (chronische) ziekte, eventuele nieuwe baan of andere reden meer dan gemiddeld is dan is het verstandig dit bij je inschrijving te melden. Dan kan De Theaterkamer hier mogelijk rekening mee houden. Zo niet dan vervalt de coulance.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.

In gebreke stelling
Als de cursist niet aan zijn of haar financiele verplichtingen voldoet, dan wordt hij/zij door De Theaterkamer ‘in gebreke gesteld’
Dit is een wettelijke route waarbij uiteindelijk een incassobureau wordt ingeschakeld.
De Theaterkamer zal echter altijd eerst proberen tot een redelijke oplossing te komen bij een verschil van mening

5) Wat gebeurt er als De Theaterkamer niet aan haar verplichtingen voldoet/ kan voldoen?
Als de docent onverhoopt ziek wordt of bij familie omstandigheden:
Het is mogelijk dat De Theaterkamer een vervangende docent inzet.
– Als de docent langer dan één week ziek is:
wordt eerst de mogelijkheid van vervanging overwogen. Of:
er wordt per groep vervangende lessen afgesproken op een later tijdstip. Dit kunnen ook (weekend) dagen zijn.
Het vervangen van een docent leidt niet tot terugbetaling van cursusgeld

De Theaterkamer zal eerst op groepsniveau tot oplossing trachten te komen en als dit niet mogelijk is individuele afspraken maken.
De Theaterkamer verplicht zich aan restitutie van cursusgeld (van gecancelde lessen) als alle andere opties geen oplossing bieden.
Restitutie wordt per individu afgesproken.
Mocht een gehele cursus niet starten of voor het einde van de cursusduur worden stopgezet dan ontvangt iedere deelnemer het inschrijfgeld terug. Ook kan -individueel – afgesproken worden het bedrag te laten staan tot een volgende cursus.

Eindpresentatie cursussen
De Theaterkamer zal altijd zorgdragen voor een goede afwikkeling van alle afgesproken cursusuren, maar ziet de presentatiebijeenkomst als een toegevoegd onderdeel.  De presentatie kan worden vervangen door een les als het inclusief de cursusprijs is aangeboden, of in zeer uitzonderlijke gevallen komen te vervallen als het exclusief de cursusprijs is aangeboden

www.detheaterkamer.nl | info@detheaterkamer.nl | M: 06 22795519

De Theaterkamer
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 54
1054 SP Amsterdam
M 06 22 79 55 19
info@detheaterkamer.nl
KVK: 34283324 Huis in Danba
BTW: NL 171697455 B01
Bank: NL26 INGB 0004 3032 48 De Theaterkamer