voorwaarden


Onderstaande voorwaarden gelden voor seizoen augustus 2013 t/m december 2014, tenzij er uitdrukkelijk andere voorwaarden worden vermeld bij inschrijving of individueel afgesproken per cursist!

De Theaterkamer streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen. In enkele gevallen is het noodzakelijk of mogelijk af te wijken van enkele van de voorwaarden.
Dit wordt per individu of per groep bekeken.
Deze afwijkende voorwaarden gelden dan boven onderstaande algemene voorwaarden

1) De Cursusduur
Tenzij anders vermeld bestaat de reguliere cursus uit het aantal aangegeven bijeenkomsten.
en een presentatiebijeenkomst voor eigen publiek

Een eventuele presentatie avond is niet verplicht voor de cursist en
Ook de Theaterkamer kan in zeer dwingende gevallen BESLUITEN DEZE TE LATEN VERVALLEN (ZIE 5)
Mogelijk wordt deze tijd dan gebruikt voor een extra les
er kan (ook in overleg met de groepen) een week vakantie gepland worden.

Afwezigheid van de cursist in één van de cursusweken is voor eigen rekening

2) Samenstelling groepen:
– Cursussen starten alleen bij minimaal 8 deelnemers (maximaal 14), tenzij anders wordt vermeld.

De cursussen van De Theaterkamer zijn bedoeld voor iedereen vanaf 19 jaar tot 99 jaar. De gemiddelde leeftijd is doorgaans tussen de 22-35 jaar.

– Alle deelnemers zijn gebaat bij een evenwichtige samenstelling van de groep wat betreft mannen, vrouwen en leeftijden. De Theaterkamer houdt zich daarom het recht voor om tijdens de inschrijvingsprocedure “inschrijvingsstops” in te stellen als een groep uit evenwicht dreigt te raken. Ook kan De Theaterkamer deelnemers voorstellen aan een andere cursus van De Theaterkamer deel te nemen.

3) Inschrijvingen en financien
Op de bevestigings-email staat altijd vermeld wat de voorwaarden bij cancelen zijn.
Deze zijn altijd bindend.

Aanmelding via Inschrijfformulier (of email)
De inschrijving voor een cursus gaat in principe via het ‘inschrijfformulier’ van De Theaterkamer. Tijdens het inschrijfproces geef je aan dat je deze voorwaarden kent en dat je er mee akkoord gaat. Soms echter geschied de inschrijving via een email. Deze email is even bindend als een inschrijving via het inschrijfformulier en de zelfde voorwaarden zijn van kracht.

Als er bij een cursus een proefles wordt geboden:
Soms is de eerste les een ‘proefles’. Dit betekent dat je je nog na deze les zonder kosten kunt uitschrijven voor de gehele cursus.
De proefles is meestal niet gratis. verder gelden er dezelfde voorwaarden voor de proefles als voor de cursussen:
als je je voor ee proefes opgeeft en cancelt niet binnen de gegeven tijd dan heb je een betalingsverplichting (prijs vd proefles)
ook als je niets laat horen en niet komt opdagen heb je een betalingsverplichting

Opzegtermijnen
– in het algemeen kun je je inschrijving tot een maand – tenzij in de bevestiging anders wordt vermeld – voor aanvang kosteloos cancelen
Meestal geldt bij een inschrijving binnen een week dat de cursus start geen canceltermijn of bedenktijd. Tenzij anders is afgesproken.
– Daarna ben je tot 2 weken voor aanvang ben 50% verschuldigd.*
– Daarna ben je de hele som verschuldigd.*
*)Indien je plek wordt ingenomen door een ander van de evt wachtlijst ben je niets verschuldigd.
– Je deelname is pas definitief als het cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.
Maar je inschrijving en dus je betalingsverplichting is definitief na de bevestiging van De Theaterkamer.
Dus: inschrijven en daarna niets laten horen, of op komen dagen ontslaat je dus niet van je betalingsverplichting!

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op
ING 4303248 tnv De Theaterkamer, Amsterdam
ovv de naam van de cursus

Als een onderdeel niet doorgaat vanuit De Theaterkamer (bv een toneelweekend vanwege te weinig inschrijvingen) dan wordt het bedrag van dit onderdeel gerestitueerd.

4) Afzeggen en te laat komen
– Als je je definitief inschrijft commiteer je je aan het aantal lessen dat de cursus bevat. Meer dan één keer afzeggen is onwenselijk en verstoort de opbouw van de cursus. Tevens wordt te laat komen als zeer storend ervaren. De Theaterkamer behoudt zich het recht voor deelnemers die zich hier niet aan houden, uiteindelijk te weren uit de cursus.

– Afzegging of te laat meldingen dienen altijd ruim van te voren worden gedaan, mondeling, per mail of telefonisch.

– Indien een cursist onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden de cursus niet kan starten of afmaken
dan wordt het cursusgeld in principe niet gerestitueerd.
In sommige omstandigheden kan De Theaterkamer besluiten tot maximaal de helft van het bedrag te restitueren.
In de meeste gevallen zal De Theaterkamer de cursist de mogelijkheid bieden voor een passend bedrag deel te nemen aan een volgende cursus, weekend of toneeldag. Dit is echter geen verplichting voor De Theaterkamer.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.
4B) Als je de cursus niet kan afmaken en coulance regelingen
– in principe is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld als je onverhoopt de cursus niet wil of kan kan afmaken.
– Echter De Theaterkamer kent coulanceregelingen die per geval worden toegepast.
– Als de kans op uitval door bv (chronische) ziekte, eventuele nieuwe baan of andere reden meer dan gemiddeld is dan is het verstandig dit bij je inschrijving te melden. Dan kan De Theaterkamer hier mogelijk rekening mee houden. Zo niet dan vervalt de coulance.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Theaterkamer is bijgeschreven.

In gebreke stelling
Als de cursist niet aan zijn of haar financiele verplichtingen voldoet, dan wordt hij/zij door De Theaterkamer ‘in gebreke gesteld’
Dit is een wettelijke route waarbij uiteindelijk een incassobureau wordt ingeschakeld.
De Theaterkamer zal echter altijd eerst proberen tot een redelijke oplossing te komen bij een verschil van mening

5) Wat gebeurt er als De Theaterkamer niet aan haar verplichtingen voldoet/ kan voldoen?
Als de docent onverhoopt ziek wordt of bij familie omstandigheden:
Het is mogelijk dat De Theaterkamer een vervangende docent inzet.
– Als de docent langer dan één week ziek is:
wordt eerst de mogelijkheid van vervanging overwogen. Of:
er wordt per groep vervangende lessen afgesproken op een later tijdstip. Dit kunnen ook (weekend) dagen zijn.

De Theaterkamer zal eerst op groepsniveau tot oplossing trachten te komen en als dit niet mogelijk is individuele afspraken maken.
De Theaterkamer verplicht zich aan restitutie van cursusgeld (van gecancelde lessen) als alle andere opties geen oplossing bieden.
Restitutie wordt per individu afgesproken.

Eindpresentatie cursussen
De Theaterkamer zal altijd zorgdragen voor een goede afwikkeling van alle afgesproken cursusuren, maar ziet de presentatiebijeenkomst als een toegevoegd onderdeel. De presentatie kan worden vervangen door een les als het inclusief de cursusprijs is aangeboden, of in zeer uitzonderlijke gevallen komen te vervallen als het exclusief de cursusprijs is aangeboden

De Theaterkamer staat onder de handelsnaam Huis in Danba ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 34283324

www.detheaterkamer.nl | info@detheaterkamer.nl | M: 06 22795519